به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر سهامداران خود را برای شرکت در مجمع دعوت نمودند.