به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فولاد آلیاژی ایران در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ مبلغ ٣٣١ ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده است که با احتساب افزایش سرمایه ، ٧٣ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. درآمد های عملیاتی در این دوره رشد خوبی داشته و ٢٨ درصد و سود عملیاتی ٨٢ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.