به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خوراک دام پارس در خصوص خرید مواد اولیه از اشخاص وابسته شفاف سازی نمود.