مجمع شرکت فولاد آلیاژی ایران امروز برگزار شد و ٣۵٠ ریال سود نقدی تقسیم کرد.