به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران در ٩ ماهه منتهی به خرداد ٩٩ برای هر سهم ٣٩٩٨ ریال سود محقق کرد. این در حالی است که در ٩ ماهه مدت مشابه قبل ١١٨ ریال زیان شناسایی نموده بود. رشد سنگین سود فروش سرمایه گذاری ها علت اصلی تبدیل زیان این شرکت به سود می باشد.