در مجمع شرکت صنعتی جام دارو ضمن تصویب صورتهای مالی ۹۸ از سود واقعی ۱،۰۸۸ ریال مبلغ ۷۰۰ ریال به عنوان سود تقسیمی به تصویب رسید و مابقی به حساب سود انباشته قرار گرفت...