به گزارش کدال نگر بورس ٢، شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی اعلام نمود ا افزایش سرمایه این شرکت توسط هیأت مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیأت مدیره موافقت و مصوب نمود اقدامات و بررسی های لازم درخصوص افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی (زمین) با تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اخذ اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص آن و همچنین اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ارائه به مجمع عمومی فوق العاده توسط مدیرعامل انجام پذیرد.در این خصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه فوق الذکر در اسرع وقت تهیه و در سامانه کدال منتشر خواهد شد. همچنین این شرکت متعهد می باشد در صورت وقوع هرگونه رویداد بااهمیت، مراتب را در اسرع وقت مطابق مفاد ماده ١٣ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات در سامانه کدال منتشر نماید.