مجمع شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی امروز برگزار شد. به دلیل زیان انباشته شرکت، مجمع سودی برای تقسیم نداشت.