به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی از تعیین تکلیف و وصول مطالبات شرکت مفاخر از شرکت توسعه ساختمان خوارزمی به مبلغ ١٠٨.۶٠۵ میلیون ریال با املاک معرفی شده توسط شرکت مذکور خبر داد.