حقیقی ها حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان معامله کردند تداوم تزریق نقدینگی تازه از سوی حقیقی ها برای هفتمین روز متوالی ادامه حمایت های حقوقی ها... جزئیات آخرین تحرکات بازیگران خرد و عمده بازار در...