بورس ٢۴ : سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع منع واگذاری منابع سهام عدالت در قالب صندوق های قابل معامله دولتی توضیحاتی را ارائه کرد. مهدی طغیانی در گفت و گو با بورس ٢۴ توضیح داد : منابع سهام عدالت را نباید تحت عنوان دیگری واگذار کرد ، سازمان خصوصی سازی بنویسد که منابع صندوق ها ربطی به سهام عدالت ندارد، ما هیچ بحثی نخواهیم داشت. وی گفت : دولت کتبا به ما اعلام کند که این واگذاری ها ربطی به سهام عدالت ندارد.

بورس 24 : سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع منع واگذاری منابع سهام عدالت در قالب صندوق های قابل معامله دولتی توضیحاتی را ارائه کرد.

مهدی طغیانی در گفت و گو با بورس 24 توضیح داد : منابع سهام عدالت را نباید تحت عنوان دیگری واگذار کرد ، سازمان خصوصی سازی بنویسد که منابع صندوق ها ربطی به سهام عدالت ندارد، ما هیچ بحثی نخواهیم داشت.

وی گفت : دولت کتبا به ما اعلام کند که این واگذاری ها ربطی به سهام عدالت ندارد.

به گفته وی، دولت نامه کتبی به مجلس بزند، با این مضمون که سهام فلان شرکتی که در اختیار سهام عدالت بوده ، مقدار باقی مانده را نگه می دارم برای افراد جامانده و واگذاری ها در قالب صندوق های دولتی ربطی به منابع برگشت داده شده از سهام عدالت ندارد.

طغیانی گفت: ما تعداد زیادی جا مانده سهام عدالت داریم که در ۶ دهک کم درآمد جامعه اما جامانده سهام عدالت هستند، یعنی طبق قانون دولت باید به آن ها سهام می داده که نداده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما می خواهیم این افراد جامانده را مشمول کنیم و بیایند مقدار برگشت شده از سهام عدالت را بین این افراد توزیع کنیم و این گونه نباشد که وقتی این قانون مصوب شود، دولت بگوید منابع آن ها را واگذار کرده ایم و منابعی نداریم.

وی گفت: این موضوع چیزی است بین مجلس و دولت و ما به بازار سرمایه کاری نداریم.