به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ شرکت سیمان بجنورد حدود ۶٣ میلیارد تومان می باشد که حدود ٢٧ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به خرداد می باشد.


نظرات