به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سیمان اصفهان در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ حدود ۴٨ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ٢١ میلیارد تومان مربوط به ماه خرداد می باشد.