به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان بهبهان در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ حدود ۵۶ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که حدود ٢٣ میلیارد تومان متعلق به خرداد می باشد.