به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر زمان و مکان برگزاری مجامع خود را مشخص نمودند.