افزایش سرمایه ۴۵٢ درصدی از محل تجدید و انباشته تصویب شد و شرکت ۵۵ میلیارد تومانی شد خبر عجیب این که...