۶٠ تومان نقدی معادل ٨۶ درصد سود محقق شده تقسیم شد، سود محقق شده ۶۹۲ ریال بود افزایش سرمایه زیر مجموعه ها و مجمو عه اصلی در راه است فعلا تجدیدی در کار نیست ایجاد ١٠٠٠ میلیارد تومان منابع مالی برای بازارسازی سهام زیرمجموعه ها هیچ توافقی برای تعیین قیمت گندله و کنسانتره با فولاد سازان نهایی نشده...