به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک صادرات سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه فراخواند.