به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک ملت سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه فراخواند.