فولاد مبارکه با گزارشات عالی خود حتی در شرایط کرونایی و محدودیت های موجود نشان داد سهم بنیادی و سرآمد فولاد سازان بوده و همچنان در بازار فروش و سرمایه پیشتاز است.

بورس 24: فولاد مبارکه با گزارشات عالی خود حتی در شرایط کرونایی و محدودیت های موجود نشان داد سهم بنیادی و سرآمد فولاد سازان بوده و همچنان در بازار فروش و سرمایه پیشتاز است.

شرکت در عملکرد 3 ماهه به فروش سنگین و قابل توجه 12668 میلیاردی رسیده که این فروش به نسبت 3 ماهه سال قبل رشد جهشی 28 درصدی داشته است.

شرکت فروش خود برای سال 99 را در سطح 46215 میلیارد تومان پیشبینی کرده که در عملکرد 3 ماهه بیش از 27 درصد از این بودجه را پوشش داده و به نظر می رسد تعدیل خوبی هم در فروش و هم سود ناخالص شرکت شاهد باشیم.

روند فروش های ماهانه فولاد مبارکه به خصوص در دو ماهه اردیبهشت و خرداد تحولات قابل توجهی داشته است.

نرخ های فروش شرکت نیز رشد قابل توجهی داشته و این امر می تواند به رشد حاشیه سود شرکت کمک نماید.

تغییر و تحولات صورت گرفته که عمدتا بنیادی می باشند سبب بازدهی خیره کننده 90 درصدی یک ماهه اخیر در این غول فولاد ساز شده است.