به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت ایران خودرو در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٨ مبلغ ١٧۵ ریال زیان برای هر سهم محقق کرده است که با احتساب افزایش سرمایه ١٨٧٢ درصدی ،۴۵ درصد نسبت به سال ١٣٩٧ کاهش زیان داشته است .گفتنی است در سال ١٣٩٨ افزایش ۶٣درصدی درآمد های عملیاتی و افزایش ٣۵۵٧ درصدی سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی و افزایش ١۵١٧درصدی درآمد سرمایه گذاری ها از مهمترین عوامل کاهش زیان شرکت بودند.