به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، حسابرس افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی شرکت بورس اوراق بهادار تهران از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها را تایید کرد.