به گزارش بورس٢۴،بلوک ۶٣ درصدی سهام گروه توسعه ملی توسط بانک ملی در تاریخ چهارم مرداد ماه عرضه می شود بدین ترتیب، این بلوک با قیمت پایه هر سهم در روز قبل از عرضه یا تاریخ انتشار آگهی هر کدام بالاتر باشد به اضافه ١٠٠ درصد به عنوان صرف سهام مدیریتی به فروش خواهد رسید