به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان حدود ١٠۶ میلیارد تومان می باشد که حدود ٣٧ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به خرداد می باشد.