مجمع شرکت لیزینگ رایان سایپا امروز برگزار شد. این مجمع ٣١ ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد.