به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک پاسارگاد سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه فراخواند.