به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی مخابرات ایران تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ١٣٩٩.٠۴.٣١ ادامه می یابد.