به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی اعلام نمود ١٨۶.٠٠٠.٠٠٠سهم غیر مدیریتی شرکت سرمایه گذاری پارس آریان در تاریخ ١٣٩٩.٠۴.١٧عرضه و قیمت هر سهم ٢٢.۶٠٠ریال از طریق مزایده به فروش رسید .