به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه تجارت نو در خصوص برخی موارد مربوط به عملکرد شرکت و صورت های مالی منتشر شده شفاف سازی نمود.