به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این شرکت سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه خود فراخواند.