به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در مناقصه ۵٠٠دستگاه کیوسک بانکی به همراه نرم افزار های کیوسک کنترلر و مانیتورینگ شرکت کرده است.