به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت خلاصه ای از تصمیمات اخذ شده در مجامع خود را منتشر نمودند.