بورس ٢۴،فرابورس ایران اعلام کرد، «صندوق سرمایه گذاری آوای معیار» در نظر دارد واحدهای سرمایه گذاری خود را، براساس مجوز دریافتی مورخ ١٢ تیر ٩٩ سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق فرابورس ایران پذیره نویسی نماید. این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد.تاریخ شروع پذیره نویسی ٢١ تیر می باشد.