به گزارش بورس٢۴،شرکت توسعه مسیر برق گیلان به عنوان دویست و نوزدهمین نماد معاملاتی در بازار دوم فرابورس درج نماد شد