جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فرآورده های نسوز پارس با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تشکیل شد.