مجمع شرکت معدنی و صنعتی گل گهر امروز در تهران برگزار شد. این مجمع رای به تقسیم سود ٩٠ تومانی داد.