مجمع شرکت سایپا شیشه امروز برگزار شد. این مجمع به دلیل زیان، تقسیم سود نداشت.