به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره صنایع پتروشیمی دهدشت افزایش سرمایه ٧٧ درصدی این شرکت از محل آورده نقدی سهامداران ،سایر اندوخته ها را به تصویب رساند.