به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت قند تربت حیدریه از افزایش نرخ فروش خبر داد و اعلام داشت قیمت مصوب شکر تولید داخلی در سال ١٣٩٩ به ازای هر کیلو ۶٣،٠٠٠ ریال درب کارخانه توسط کارگروه تنظیم بازار و وزارت محترم صمت تعیین و تصویب گردیده است .