به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این شرکت ها اهم تصمیمات اخذ شده در مجامع خود را منتشر کردند.