به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،این شرکت ها سهامداران خود را برای شرکت در مجمع فراخواندند.