عملکرد ۶ ماهه در ویتانا نشان از جهش سنگین سود این شرکت داشت؛ روندی که به نظر می رسد برای نیمه دوم سال مالی این شرکت نیز ادامه داشته و همچنان به دلیل رشد تولید و رشد قیمت های فروش سود شرکت با جهش های سنگینی رو به رشد باشد.

بورس 24: عملکرد 6 ماهه در ویتانا نشان از جهش سنگین سود این شرکت داشت؛ روندی که به نظر می رسد برای نیمه دوم سال مالی این شرکت نیز ادامه داشته و همچنان به دلیل رشد تولید و رشد قیمت های فروش سود شرکت با جهش های سنگینی رو به رشد باشد.

شرکت با جهش 245 درصدی در 6 ماهه به سود 82.8 میلیاردی رسیده است.

متوسط نرخ های فروش شرکت به 20 میلیون تومان در هر تن رسیده است. در حالی که متوسط نرخ های سال مالی قبل در محدوده 16 میلیون تومان قرار داشته است.

فروش 6 ماهه امسال بیش از 10 درصد از نظر مقداری رشد داشته است که این امر در کنار رشد متوسط 25 درصدی فروش سبب تحول در فروش شرکت شده است.

با توجه به عملکرد 6 ماهه امسال ویتانا به فروش محدوده 400 الی 500 میلیارد تومانی دست خواهد یافت و حتی قادر است رشد بیشتر سود سازی را در 6 ماهه دوم سال شاهد باشد.

غویتا طی یک ماهه اخیر بازدهی 15 درصدی داشته است که گزارش مثبت اخیر سهم سبب شکل گیری صف خرید و ادامه صعودش شده است.