فولاد آلیاژی ایران با انتشار گزارشات ماهانه خود نشان می دهد از فروش پیشبینی شده پیشی گرفته و تعدیل بودجه و تعدیل مثبت سود شرکت در پیش است.

بورس 24: فولاد آلیاژی ایران با انتشار گزارشات ماهانه خود نشان می دهد از فروش پیشبینی شده پیشی گرفته و تعدیل بودجه و تعدیل مثبت سود شرکت در پیش است.

فولاژ در 3 ماهه به فروش 881 میلیاردی رسیده که بدین ترتیب 28 درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده و با توجه به نرخ های فعلی این بودجه با تعدیل مثبت همراه خواهد شد.

فروش 3 ماهه امسال رشد بیش از 28 درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است.

فولاژ در 12 ماهه امسال با رشد 54 درصدی سود خود به سود94 تومانی به ازای هر سهم رسیده؛ حال در سال جاری با رشد فروش و رشد سودآوری و رشد سود شرکت ها این سود تعدیل و احتمال رسیدن به سود های بالای 150 تومان به ازای هر سهم نیز وجود دارد.

انتظار برای چنین سود سازی سبب شده تا سهم طی یک ماهه اخیر بازدهی سنگین 49 درصدی داشته باشد.