به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خوراک دام در ۶ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ حدود ٢٣ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که حدود ٧ میلیارد تومان متعلق به خرداد می باشد.