به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ شرکت پاکدیس حدود ١٣٢ میلیارد تومان می باشد که حدود ۵٩ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به خرداد می باشد.