شرکت لیزینگ پارسیان آگهی شد حداکثر سهمیه هر کد: ۳۰۰ سهم دامنه قیمت: ۳۰۰۰ تا ۳۲۰۰ ریال بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد : در روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٩/٠۴/١٨ تعداد۴٠٠ میلیون سهم معادل ٢٠ درصد از سهام شرکت "لیزینگ پارسیان" به عنوان پانصد و چهلمین شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش "واسطه گری های مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی" گروه "سایر واسطه گری های مالی "و طبقه " اجاره داری مالی" در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد " ولپارس " به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد...

بورس 24 : بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد : در روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٩/٠۴/١٨ تعداد۴٠٠ میلیون سهم معادل ٢٠ درصد از سهام شرکت "لیزینگ پارسیان" به عنوان پانصد و چهلمین شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش "واسطه گری های مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی" گروه "سایر واسطه گری های مالی "و طبقه " اجاره داری مالی" در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد " ولپارس " به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.