به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان در ٣ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ حدود ۶۴ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که حدود ٢٣ میلیارد تومان متعلق به خرداد می باشد.