به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ شرکت لبنیات پاستوریزه پاک حدود ٢۶۵ میلیارد تومان می باشد که حدود ٨٧ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به خرداد می باشد.