به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان در ٣ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ حدود ۴٧ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ١٢ میلیارد تومان متعلق به خرداد می باشد.