به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نوش مازندران در ٣ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ حدود ٣ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که حدود ١ میلیارد تومان متعلق به خرداد می باشد.